V  ee voor de trajectenvoorafgaande aanvansessiessessies

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 1 juni 2019 en zijn van toepassing op alle diensten die Miranda levert

Miranda Susanna Melis

Soembastraat 64

1782 SP Den Helder

info@mirandamelis.nl

www.mirandamelis.nl

KVK 75080419

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn diensten/ trajecten en er is een probleem waarover je niets kan vinden of niets begrijpt in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar dit mee bedoeld:

Miranda: Opdrachtnemer, M.S. Melis in mijn bedrijf Miranda Melis. Your female intuition een intuïtief vrouwencoach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75080419 , en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon klant, participant die een traject volgt of andere overeenkomst met mij aangaat.
Programma: Alle vormen afgenomen diensten/ overeenkomsten en informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Miranda en de opdrachtgever.

 

1.Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle programma’s, van Miranda. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk/digitaal zijn aanvaard of bevestigd door Miranda. 

 

2.Aard van de dienstverlening

Miranda Melis is een zelfstandig werkend bedrijf op het gebied van vrijheid, energy, ontspanning en transformatie met één medewerker: Miranda Susanna Melis genaamd Miranda biedt inzicht, training inspiratie en motivatie op het gebied van ontspanning energie en vitaliteit via trainingen webbinars, experiences, coaching, trajecten en overige diensten in het ruimste zin van het woord. De opdrachtgever past het aangebodene naar eigen kennis en inzicht toe. 

 

3.Aansprakelijkheid

De keuze, verantwoording en inspanning om de opgedane kennis of overdacht tijdens een programma wel of niet toe te passen ligt bij de opdrachtgever. Miranda kan deswege geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven. Wel zal Miranda zich volledig inspannen om de juiste handvatten te gegeven om het gevoel van vrijheid, energie en ontspanning en vitaliteit te behalen. Ook biedt Miranda energie sessies en trajecten aan. Deze zijn niet voor alle mensen geschikt, het vervangt geen vervangt geen medische behandelingen, maar kan eventueel wel een mooie  aanvulling zijn. Het volgen van deze sessies of traject dienen te worden overlegd met behandelend arts en de verantwoordelijkheid van eventuele gevolgen met betrekking tot keuzen liggen geheel bij de opdrachtgever.

 

4.Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Miranda zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Miranda en de opdrachtgever komt tot stand door mondelinge overeenkomst, ondertekening van de offerte en of overeenkomst door de opdrachtgever en Miranda digitaal of anders overeengekomen.

 

5.Annuleringsvoorwaarden

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Indien de opdrachtgever een afspraak niet kan nakomen, dan heeft het de voorkeur om de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat nog een ander consult kan worden ingepland. Annuleren van een coachafspraak of consult kan tot 24 uur voor de afspraak en dient door Miranda te worden bevestigd, de afspraak wordt dan verzet. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Trajecten kunnen binnen 14 dagen voorafgaande de start kostenloos worden geannuleerd. Voor een traject wordt een apart overeenkomst door opdrachtgever en Miranda voor aanvang getekent.  

 

 

6.Facturering en betaling

Alle prijzen die worden aangeboden zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. Ook eventuele reiskostenvergoeding worden apart vermeld naast de prijs van het afgenomen aanbod. Miranda brengt de door de opdrachtgever verschuldigde (deelname)bedrag in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen of voorafgaande start sessie of anders afgesproken. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente, indien niet wordt overeengekomen, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

7.Opschorting en ontbinding

Miranda heeft het recht deelname van de opdrachtgever of dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of wegens onheuse bejegening.  Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht van een traject dient deze dit binnen 14 dagen voor aanvang traject per e- mail aan Miranda Melis via info@mirandamelis.nl te vermelden. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging per e-mail. 

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@mirandamelis.nl

 

8.Aansprakelijkheid

Miranda stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, zowel tijdens de dienstverlening van als schade buiten de dienstverlening. Dit is voor uw eigen risico en geld voor uzelf en voor uw eigendommen. De dienstverlening van Miranda is geen vervanging van een psychologisch of medisch consult en/of therapie en pretenderen geen genezing.

 

9.Overmacht

Indien een programma van Miranda door overmacht van Miranda niet door kan gaan, zal Miranda een nieuwe datum en tijd voorstellen, een vervanger zoeken of in het uiterste geval het (deelname)bedrag terugbetalen. Indien een opdrachtgever door bewezen overmacht niet aanwezig kan zijn wordt er naar een mogelijke oplossing gezocht. 

 

10.Copyright

Op al het materiaal en de teksten dat Miranda verstrekt zit copyright/auteursrecht. Dat betekent dat niets deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd, doorverkocht of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Miranda. Alle door Miranda verstrekte stukken, zoals oefeningen, teksten, rapporten, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Miranda worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
Miranda behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere (trainings)doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

11.Geheimhouding

Miranda zal de gegevens van de cliënt te allen tijde vertrouwelijk behandelen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, telefoon, skype/zoom, post, voicemail en andere middelen wordt het privacy principe toegepast. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze communicatiemiddelen te zien of horen krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal communicatiemiddelen door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

 

12.Klachten

Over het algemeen zijn er binnen Miranda Melis geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, lukt het meestal om deze tijdens een gesprek op te lossen.  Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over een door Miranda geleverd aanbod, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van het aanbod aan Miranda te melden. Er zal dan overleg plaatsvinden hoe er in alle redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

13.Wijziging van de voorwaarden

Miranda Melis heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen schriftelijk bekend zijn gemaakt op de website. De actuele voorwaarden worden op verzoek per mail verzonden.

 

 

 

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@mirandamelis.nl 

 

Ik zie je graag en hoop je binnenkort te ont-moeten!